Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
สารจากนายกเทศมนตรีตำบลเมืองศรีไค
เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy)
งานทะเบียนราษฎร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ผลการประเมิน ITA
LPA
LPA ปี พ.ศ. 2565
ผลการประเมิน LPA
การบริหารงานแผนการดำเนินงาน
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกํากับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจําปี
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงในการทุจริต
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
กฏบัตร
นโยบายการตรวจสอบภายใน
รายงานการตรวจสอบภายใน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการการรับสินบน
มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
กิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรเทศบาล
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานบุคคลของเทศบาล
แบบฟอร์มต่างๆงานบุคคล
แบบฟอร์มการเลื่อนระดับ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค
สภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค
กำหนดสมัยประชุมสภา
การเรียกประชุมสภา
ประชาสัมพันธ์งานกิจการสภา
การนัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการสภา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
มติ กทจ.อุบลราชธานี
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
คู่มือประชาชน
การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เทศบัญญัติต่างๆของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
งานพัฒนาชุมชนสวัสดิการและสังคม
ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงาน
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
E-service
ประเมินความพึงพอใจ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 (28 ก.ย. 2566)  
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ... (21 ก.ย. 2566)  
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่า่ยประจำปีงบปร... (21 ก.ย. 2566)  
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทดสอบในการสรรหาและเลือ... (15 ก.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอ... (13 ก.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอ... (13 ก.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำ... (11 ก.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือก... (11 ก.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ... (04 ก.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง... (04 ก.ย. 2566)
ตำแหน่งงานว่าง เดือนสิงหาคม 2566 สำนักงานจัดหางาน จังหวัดอุบลราชธานี (01 ก.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็... (18 ส.ค. 2566)
ฟรี !!! ผู้ประกอบการ ที่ยังไม่มีแบรนด์สินค้า และอยากพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (16 ส.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแ... (15 ส.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด... (15 ส.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี... (04 ส.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลเมื... (03 ส.ค. 2566)
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองศรีไค ที่ 474 / 2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดย... (03 ส.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง... (03 ส.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอ... (24 ก.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองศรีไ... (15 ก.ย. 2566)  

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ตรวจ... (06 ก.ย. 2566)  

พิธีเปิดกิจกรรมโครงการป้อ... (06 ก.ย. 2566)  

ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย... (01 ก.ย. 2566)

การประชุม เชิงปฏิบัติการเ... (28 ส.ค. 2566)

กิจกรรม "โครงการพระราชดำร... (25 ส.ค. 2566)

ทำบุญสังฆทานประจำปี 2566... (21 ส.ค. 2566)

ทำบุญสังฆทาน ประจำปี 2566... (14 ส.ค. 2566)

ร้อยตำรวจตรี วีระวัฒน์ ว... (20 ก.ค. 2566)

ติดต่อเรื่องภาษี / ค่าธรร... (03 ก.ค. 2566)

ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองศรี... (12 มิ.ย. 2566)

อยากตัดต่อภาพวีดีโอสั้นๆ ... (31 พ.ค. 2566)

บริษัท อี เอส พี พี จำกั... (22 พ.ค. 2566)

ช่องทางการตอบแบบวัดความรู... (30 เม.ย. 2566)

10เม.ย.66 งานสงกรานต์ ม.อ... (10 เม.ย. 2566)

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์... (02 มี.ค. 2566)

อยากขายสินค้าออนไลน์ อยาก... (26 ม.ค. 2566)

ประกาศบัญชีรายการที่ดินแล... (04 ม.ค. 2566)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองศรีไ... (24 พ.ย. 2565)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองศรีไ... (23 พ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.35-014 ... (04 ก.ย. 2566)  
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก รหัสสายทาง อบ.ถ.35-005 ... (04 ก.ย. 2566)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.35-014 สายทางซอ... (17 ส.ค. 2566)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.35-005 สายทางบ้... (17 ส.ค. 2566)
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่... (13 ม.ค. 2566)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.35-009 สายบ้าน... (29 ธ.ค. 2565)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.35-010 สายบ้านม... (29 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแยกหนองฮาง - ตำบ... (18 ต.ค. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ... (17 ต.ค. 2565)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแยกหนองฮาง - ตำบลสร... (30 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรี... (19 ส.ค. 2565)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายส... (08 ส.ค. 2565)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่... (27 ก.ค. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ... (05 ก.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบ... (18 พ.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2565 (03 พ.ค. 2565)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,... (03 พ.ค. 2565)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ... (27 เม.ย. 2565)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,... (25 เม.ย. 2565)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน (18 เม.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจการสภา
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมื... (13 ก.ย. 2566)  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศ... (13 ก.ย. 2566)  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมื... (17 ส.ค. 2566)  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัติติร่างเทศบัญญัติงบ... (15 ส.ค. 2566)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมื... (29 พ.ค. 2566)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 และวั... (21 มี.ค. 2566)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 วั... (24 ม.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค สมัยประชุมส... (24 ม.ค. 2566)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 4 ประจำปี ... (09 ธ.ค. 2562)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 คร... (23 ส.ค. 2562)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 (08 ส.ค. 2562)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ... (02 พ.ค. 2562)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 2 (29 เม.ย. 2562)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองสรีไค สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 (11 ก.พ. 2562)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 คร... (03 ก.ย. 2561)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 (03 ก.ย. 2561)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 (01 มิ.ย. 2561)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 (02 มี.ค. 2561)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 (05 ม.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค สมัยประชุมส... (24 พ.ย. 2560)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
วีดีโอและวีดิทัศน์


เทศบาลตำบลเมืองศรีไค

หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045 – 433103  โทรสาร : 045 - 433102  อีเมล์ :
 admin@muangsrikai.go.th

Powered By muangsrikai