Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
มติ กทจ.อุบลราชธานี
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองศรีไค มีถนนที่ใช้ในการสัญจรไปมาระหว่างตำบลเมืองศรีไค กับชุมชนต่างๆ ดังนี้
     - ถนน รพช. ลาดยาง ซึ่งเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3 บ้านศรีไคตก ตำบลเมืองศรีไค และตำบลคูเมือง
     - ถนนภายในหมู่บ้านและถนนที่ใช้ติดต่อระหว่างหมู่บ้านต่างๆ ในตำบลเมืองศรีไค
     - ถนน คสล. ซึ่งเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 3 บ้านศรีไคออก บ้านแมด และตำบลโพธิ์ใหญ่
     
การไฟฟ้า
     - จำนวนประชากรที่มีการใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ทั้งสิ้น 2,208 ครัวเรือนนั้นมีผู้ใช้ไฟฟ้า ดังนี้
     - จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง จำนวน 11 หมู่บ้าน
     - จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 1,240 ครัวเรือน
    
แหล่งน้ำ
 แหล่งน้ำตามธรรมชาติ
     - ลำห้วยตองแวดไหลผ่านทางทิศใต้
     - ลำห้วยข้าวสาร ลำห้วยชันไหลผ่านทางทิศใต้
     - หนองน้ำ
1 สาย
2 แห่ง
3 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
     - น้ำประปาหมู่บ้าน (1,2,5,6,7,8,9,10,11)
     - บ่อบาดาล
     - ฝาย
     - บ่อน้ำตื้นประมาณ
     - บ่อโยก
     - สระน้ำ
11 แห่ง
32 บ่อ
2 แห่ง
300 แห่ง
10 แห่ง
2 แห่ง


เทศบาลตำบลเมืองศรีไค

หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045 – 433103  โทรสาร : 045 - 433102  อีเมล์ :
 admin@muangsrikai.go.th

Powered By muangsrikai