Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
มติ กทจ.อุบลราชธานี
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

ประวัติเทศบาลตำบลเมืองศรีไค
     ตำบลเมืองศรีไค จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2432 มีประวัติความเป็นมาโดยสังเขปดังนี้ตามตำนานเล่าขานซึ่งมาจากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ ว่า “ศรีไค” เป็นชื่อหมู่บ้านที่เก่าแก่หมู่บ้านหนึ่ง ครั้งแรกมีชาวบ้านได้อพยพมาจากบ้านหัวเรือ ตำบลหัวเรือ จังหวัดอุบลราชธานี สาเหตุที่อพยพ คือการแสวงหาที่ตั้งถิ่นฐานใหม่ เนื่องจากบ้านหัวเรือไม่มีแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร ทำให้การปลูกข้าวไม่ได้ผล ในการอพยพได้ข้ามแม่น้ำมูลโดยอาศัยเรือมายังฝั่ง วารินชำราบ ครั้งแรกมาตั้งถิ่นที่บ้านหนองกินเพล ต่อมาได้อพยพมาที่บ้านเกาะน้อย ตำบลธาตุ และได้มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้อพยพอีกครั้งมาตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้กับลำห้วยตองแวด ซึ่งเป็นลำห้วยที่อยู่ในบริเวณของหมู่บ้านศรีไคออก ณ ปัจจุบัน
     ตามตำนานเล่าขาน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า บ้านศรีไค นับอายุได้ประมาณ 182 ปี ก่อนหน้านี้ประมาณ พ.ศ. 2365 ชาวบ้านกลุ่มแรกซึ่งไม่ได้ระบุจำนวนว่ามีกี่คนและชื่ออะไรบ้าง ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณห้วยตองแวด เพราะได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของลำน้ำห้วยตองแวด ในระยะแรกของการอพยพมาตั้งบ้านเรือน มีไม่ถึง 10 ครอบครัว สถานที่ปลูกเรือนหลังแรกอยู่บริเวณคุ้มบ้านนอก ซึ่งก็คือ ที่ตั้งหมู่บ้านศรีไคออกในปัจจุบัน เรือนหลังแรก เป็นแบบมุงหญ้า อยู่แบบเรียบง่าย
     สำหรับชื่อหมู่บ้าน “ศรีไค” กล่าวกันว่าในครั้งแรกที่มีชาวบ้านอพยพมาตั้งถิ่นฐาน ยังไม่มีชื่อหมู่บ้าน ต่อมานายโม้และนางหมั่น ซึ่งน่าจะเป็นครอบครัวคู่สามีภรรยาในยุคแรกของการตั้งหมู่บ้านได้ตั้งชื่อบริเวณที่การตั้งบ้านเรือนว่า “บ้านสิงไค” คำว่า “สิงไค” เป็นชื่อเรียกตามภาษาท้องถิ่นอีสาน ในภาษาไทยภาคกลางก็คือ “ต้นตระไคร้” ซึ่งเป็นพืชสวนครัวชนิดหนึ่ง ที่ตั้งชื่อว่า “บ้านสิงไค” ก็เพราะเหตุว่าเป็นบริเวณที่ปลูกตระไคร้ ขึ้นได้งอกงามดีมาก และมีการปลูกจำนวนมาก ต่อมาในประมาณปี พ.ศ. 2463 พระอาจารย์ สุธีร์ คันธโชติ เจ้าอาวาดวัดศรีไควราวาส ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “บ้านศรีไค” ซึ่งหมายถึงความเป็นศิริมงคล ขึ้นอยู่กับตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
     ปี 2532 ได้แยกตำบลคูเมือง ออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลคูเมืองและตำบลเมืองศรีไค โดยมีนายกำจัด ไชยกุล เป็นกำนันตำบลเมืองศรีไคคนแรก คนที่สอง คือ นายบรรจง ศรีทาพักตร์ คนที่ 3 คือนายธงชัย จันทุมา คนที่ 4 คือ นายวิลัย วงมาเกษ ปัจจุบัน คือ นายสมใจ สุวรรณติ
     
    เทศบาลตำบลเมืองศรีไคได้ประกาศจัดตั้งและยกฐานะตามประกาศกระทรวงมหาดไทยจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552


เทศบาลตำบลเมืองศรีไค

หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045 – 433103  โทรสาร : 045 - 433102  อีเมล์ :
 admin@muangsrikai.go.th

Powered By muangsrikai