Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
มติ กทจ.อุบลราชธานี
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานะการคลัง/งบประมาณ
สถานะการคลัง/งบประมาณ

รายรับ – รายจ่าย
รายรับปีงบประมาณ  พ.ศ.2554 ประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น 27,611,299 บาท


รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 
หมวด จ่ายจริงปี 2552 จ่ายจริงปี 2553 ประมาณการปี 2554 หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
4. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค
6. หมวดเงินอุดหนุน
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
8. หมวดรายจ่ายอื่น
1,777,226.07
1,984,207.00
1,158,040.00
7,393,879.79
315,033.32
873,612.42
5,230,819.90
3,494,444.00
1,020,000.00
957,438.00
2,235,556
1,389,680
6,094,203.59
465,631.61
1,652.779.68
8,727,413.46
1,110,525.00
2,430,808.00
3,123,800.00
1,426,320.00
11,122,170.00
590,000.00
2,464,600.00
6,030,900.00
468,600.00
 
รวม 17,100,714.25 22,633,227.34 27,657,198.00  


เทศบาลตำบลเมืองศรีไค

หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045 – 433103  โทรสาร : 045 - 433102  อีเมล์ :
 admin@muangsrikai.go.th

Powered By muangsrikai