Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
มติ กทจ.อุบลราชธานี
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ประชากร
     ประชากรทั้งสิ้น 7,443 คน แยกเป็นชาย 3,419 คน หญิง 4,024 คน จำวนครัวเรือน 2,815 ครัวเรือน (ข้อมูลจาก สำนักบริหารการทะเบียน ฝ่ายทะเบียนราษฎร์ฯ ณ เดือนพฤษภาคม 2554)
ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ จำนวนประชากร รวม ครัวเรือน
(หลังคาเรือน)
ชาย (คน) หญิง (คน)
บ้านค้อ 1 238 244 482 142
บ้านแขม 2 164 177 341 184
บ้านศรีไคตก 3 384 566 950 612
บ้านศรีไคออก 4 844 1,272 2,116 735
บ้านแมด 5 435 462 897 427
บ้านมดง่ามเหนือ 6 343 326 669 164
บ้านโนนงาม 7 369 341 710 203
บ้านอุดมชาติ 8 198 204 402 107
บ้านมดง่ามใต้ 9 212 197 409 96
บ้านดอนบาก 10 134 138 272 94
บ้านโคกเจริญ 11 98 97 195 51
รวม 11 3,419 4,024 7,443 2,815

การศึกษา
ประชากรมีระดับการศึกษาดังนี้ฃ
     - ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
     - ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)
     - ระดับอุดมศึกษา
จำนวนร้อยละ 68 ของประชากร
จำนวนร้อยละ 21 ของประชากร
จำนวนร้อยละ 11 ของประชากร
     การศึกษาประชากรส่วนใหญ่ จบการศึกษาภาคบังคับ ป.6 และประชากรตำบลเมืองศรีไค มีแนวโน้มว่าต่อไปการศึกษาจะดีขึ้น
    
สถานศึกษา
     - มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     - โรงเรียนประถมศึกษา
     - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน
2 แห่ง
3 แห่ง
2 แห่ง
2 แห่ง

ศาสนา
     - ผู้นับถือศาสนา ศาสนาพุทธ
     - สถาบันและองค์กรทางศาสนา วัด/สำนักสงฆ์
ร้อยละ 100
8 แห่ง
 
การสาธารณสุข
     - วิทยาลัยสาธารณะสุขสิรินธร
     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล/หมู่บ้าน
     - สถานพยาบาลเอกชน
     - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
     - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ
1 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง
4 แห่ง
ร้อยละ 100
      
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     - สถานีตำรวจ
     - แขวงการทางตำบลเมืองศรีไค
1 แห่ง
1 แห่ง

ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อ
     ในตำบลเมืองศรีไคมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญ คือ มีขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อคล้าย ๆ กับตำบลอื่น ๆ ในภาคอีสาน ซึ่งถือว่ามีบุญประเพณีประจำ 12 เดือน คือ
     - ขึ้นปีใหญ่
     - บุญเข้าพรรษา
     - ทอดผ้าป่า
     - บุญบั้งไฟ
     - บุญมหาชาติ
- วันสงกรานต์
- บุญออกพรรษา
- ทอดกฐิน
- บุญข้าวจี่
- บุญสารทไทย


เทศบาลตำบลเมืองศรีไค

หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045 – 433103  โทรสาร : 045 - 433102  อีเมล์ :
 admin@muangsrikai.go.th

Powered By muangsrikai