Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกิจการสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
มติ กทจ.อุบลราชธานี
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
จ่าเอกศุภัช อภัยจิตต์
ปลัดเทศบาล
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายวศโรจน์ ต่อหยกสกุลชัย
รองปลัดเทศบาล
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวกาญจน์สุดา แก้วอุดม
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
สิบเอกวรุธฒิพงษ์ ทัดเทียม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
Responsive image
Responsive image
นางสาวสุจิตรา สองสี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Responsive image
นางสาวสุพรรษา โกสีลา
นิติกร
Responsive image
นางสาววทันยา ทิพย์อามาตย์
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางจิรภัทร วรพิมพ์รัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางวาสนา รุ่งเรือง
นักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นายภูมิศักดิ์ พันธ์งาม
นักจัดการงานเทศกิจ
Responsive image
นางสุภาวิณี ขันทวี
เจ้าพนักงานทะเบียน
Responsive image
นายพีระภัทร สวรรค์พรม
นักทรัพย์ยากรบุคคล
Responsive image
นายพงศ์ดิษฐา มรดก
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
Responsive image
นางสาวทิพย์สุดา โลมากาล
นักวิชาการสาธารณสุข
Responsive image
นายทศพล ศรีรักษา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นางดาว จันทร์ขิ่น
เจ้าหน้าที่พัสดุ
Responsive image
น.ส.หทัยรัตน์ เกษมทาง
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
Responsive image
นางเสาวนีย์ ไชยนิตย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
Responsive image
นางสาวกิตติยา เชิดชูขันติพง
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
Responsive image
นายธนกฤต อกนิตย์
เจ้าหน้าที่ทะเบียน
Responsive image
นางสาวลลิตา เจ็กเกลี้ยง
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
Responsive image
นายวุฒิชัย ดอนสิงห์
ผช.จพง.ธุรการ
Responsive image
นายสุเทพ สอนลัทธิพันธ์
นักการภารโรง
Responsive image
นางสาวอุไร แก่นจันทร์
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
Responsive image
นายมงคล มณี
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายเก่ง ภูโท
คนงานขับรถบรรทุกขยะ
Responsive image
นายสำรอง กุคำจัด
คนงานขับรถบรรทุกขยะ
Responsive image
นายอังคาร กำลังดี
คนงานประจำรถขยะ
Responsive image
นายราศรี วิสาพล
คนงานประจำรถขยะ
Responsive image
Responsive image
-ว่าง-
คนงานทั่วไป

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค

หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045 – 433103  โทรสาร : 045 - 433102  อีเมล์ :
 admin@muangsrikai.go.th

Powered By muangsrikai