Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
มติ กทจ.อุบลราชธานี
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
จ่าเอกบรรจบ อภัยจิตต์
ปลัดเทศบาล
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายอรรถวิทย์ เเสงดิษฐ์
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวสุจิตรา สองสี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Responsive image
Responsive image
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
Responsive image
นายกิตติ สุคนธนิตย์
นักป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นายพีระภัทร สวรรค์พรม
นักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นางจิรภัทร วรพิมพ์รัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางสาวสุพรรษา โกสีลา
นิติกร
Responsive image
นายสรรพาวุธ นนท์ตุลา
นักวิชาการสุขาภิบาล
Responsive image
นางทิพย์สุดา คุณสมบัติ
นักวิชาการสาธารณสุข
Responsive image
จ่าเอกขจรศักดิ์ เต็มดี
นักวิชาการสาธารณสุข
Responsive image
นายปัญญาพล บุเงิน
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
Responsive image
นางวาสนา รุ่งเรือง
นักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นายภูมิศักดิ์ พันธ์งาม
นักจัดการงานเทศกิจ
Responsive image
นางสาวเกสรา ขันทวี
เจ้าพนักงานทะเบียน
Responsive image
นางสาวสุชาดา ศรีสมบูรณ์
เจ้าพนักงานทะเบียน
Responsive image
นายภานุวัฒน์ สาธุภาค
เจ้าพนักงานทะเบียน
Responsive image
นางสาวหทัยรัตน์ เกษมทาง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางสาววทันยา ทิพย์อามาตย์
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางดาว จันทร์ขิ่น
เจ้าพนักงานพัสดุ
Responsive image
จ่าสิบเอกชัยธัช สารกิจ
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
Responsive image
จ่าสิบเอกวัชรินทร์ เเก้วเล็ก
เจ้าพนักงานเทศกิจ
Responsive image
นายทศพล ศรีรักษา
เจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นายมงคล อุเทศ
เจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นางเสาวณีย์ ไชยนิตย์
เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
Responsive image
นางสาวณัชชปดา พุ่มจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป(คนงาน)
Responsive image
นางอุไร เเก่นจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป(คนงาน)
Responsive image
นางสาวลลิตา เจ็กเกลี้ยง
พนักงานจ้างทั่วไป(คนงาน)
Responsive image
นายโกเมท ทิมา
พนักงานจ้างทั่วไป(คนงาน)
Responsive image
นายวุฒิชัย ดอนสิงห์
พนักงานจ้างทั่วไป(พนักงานขับรถยนต์)
Responsive image
นายสุเทพ สอนลัทธิ
พนักงานจ้างทั่วไป(ภารโรง)

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค

หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045 – 433103  โทรสาร : 045 - 433102  อีเมล์ :
 admin@muangsrikai.go.th

Powered By muangsrikai