Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
มติ กทจ.อุบลราชธานี
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     1.1 การคมนาคมและขนส่ง ประกอบด้วยการปรับปรุงและหาแนวทาง แก้ไขหรือจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก ดังต่อไปนี้
          - ก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนลูกรังหรือถนนดิน
          - ปรับปรุง ซ่อมแซมและดูแลบำรุงรักษาถนนที่ชำรุดทรุดโทรม ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
          - ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำต่างๆ ในเขตเทศบาลให้สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้
          - ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง  
          - ติดตั้งป้ายจราจรต่าง ๆ ป้ายบอกทาง ป้ายชื่อถนน ชื่อซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเพื่อผู้ใช้รถใช้ถนนตลอดจนผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง
     1.2 สาธารณูปโภคและไฟฟ้า
          - ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
          - ติดตั้งและปรับปรุงบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะไฟฟ้าส่องสว่างให้ครอบคลุมเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น
          - จัดหารถบรรทุกกระเช้าสำหรับติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
          - ก่อสร้างหรือขยายเขตระบบประปาให้เป็นของการประปาส่วนภูมิภาคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและเสมอภาคกัน
     1.3 สาธารณูปการ
          - จัดให้มีตลาดชุมชนเพื่อขายสินค้าอุปโภคบริโภคอีกทั้งเพื่อการรองรับผลผลิตของเกษตรกรในตำบลได้มีที่
     1.4 การพัฒนาผังเมือง
          - เสนอให้มีการประกาศใช้เป็นพื้นที่ควบคุมอาคารเพื่อสะดวกในการ ควบคุม ดูแลการก่อสร้างอาคาร หอพักต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
    
2. ด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     2.1 สวัสดิการสังคมและชีวิตความเป็นอยู่
          - ให้การสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อย โอกาสต่าง ๆ ตามแนวนโยบายของรัฐบาล เช่น สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
          - สนับสนุนการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ กับส่วนราชการอื่น ๆ เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้มีโอกาสได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป
     2.2 การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
          - จัดให้มีลานกีฬาเอนกประสงค์ในหมู่บ้านชุมชน
          - จัดให้มีอุปกรณ์กีฬาต่างๆ สำหรับสนับสนุนหมู่บ้านชุมชนในการเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีร่างกายแข็งแรงและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
          - จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประจำปีและในโอกาสต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการรู้รักสามัคคีของคนในหมู่บ้าน ชุมชน
          - จัดให้มีสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในตำบลสำหรับพักผ่อนและใช้เป็นสถานที่พบปะพูดคุย
     2.3 การศึกษา
          - สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และวัสดุอุปกรณ์การศึกษาต่างๆ ให้กับโรงเรียนในพื้นที่
          - สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และวัสดุอุปกรณ์การศึกษาต่างๆ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกศูนย์
          - สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาทุกระดับตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้
          - ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกรูปแบบเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการศึกษาอย่างแท้จริง
          - ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุการศึกษา แก่เด็กก่อนวัยเรียน สถานศึกษาต่างๆ
     2.4 การสาธารณะสุข
          - สนับสนุนงบประมาณให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุน สปสช.) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต คุณภาพสุขภาพของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
          - ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น การป้องกันและกำจัดยุงลาย การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
          - การควบคุมดูแลสุขภาวะในตลาดชุมชนเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
          - สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณะสุข (อสม.) เพื่อนำความรู้มาร่วมพัฒนาระบบสุขภาพของประชาชนในตำบล
          - จัดให้มีการควบคุมดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับน้ำเสียน้ำทิ้งต่างๆ ตลอด จนการประสานส่วนราชการอื่นๆในการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะ และสิ่งปฏิกูลมูลฝอยต่างๆ  
     
3. การจัดระเบียบชุมชนการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
     - สนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตลอดจนสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำความรู้มาใช้ในการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
     - ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการออกพื้นที่ตรวจตราความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
     
4. การมีส่วนร่วมของประชาชนและความสัมพันธ์กับชุมชน
     - จัดให้มีโครงการผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลพบประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาเทศบาลและแนวทางแก้ไขปัญหา
     - จัดให้มีโครงการ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ร่วมกับชุมชน และสถานศึกษาในเทศบาล
     - ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งประชาคมและการประชุมประชาคมเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาตำบล
     - สนับสนุนการใช้ชีวิตแบบพอเพียงโดยน้อมนำเอาทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้
    
5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     - การส่งเสริมอาชีพของราษฎรกลุ่มต่างๆ เช่น สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ
     - จัดให้มีการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรีต่าง ๆ ให้มีอาชีพเสริมในการเลี้ยงดูครอบครัวได้
     - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินให้กับผู้มีสิทธิ์
     
6. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     - คุ้มครองดูแลบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ห้วย หนองต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันตลอดไป
     - จัดการบริหารสิ่งแวดล้อมและบำบัดมลพิษต่าง ๆ เช่น การจัดหารถบรรทุกขยะให้เพียงพอกับปริมาณขยะในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จัดหาถังรองรับขยะให้เพียงพอกับครัวเรือนประชาชน
     - จัดให้มีการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนในการร่วมกันรักษาความสะอาด การทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะต่าง ๆ  
     - การดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ โดยประสานทุกหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคประชาชนร่วมกันสอดส่องดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ไว้เพื่อให้ลูกหลานได้ใช้ร่วมกัน กรณีพบเห็นการรุกพื้นที่สาธารณะจะดำเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกฏหมายต่อไปอย่างเคร่งครัด
     
7. การพัฒนาการเมืองและการบริหารองค์กร
     - สนับสนุนการพัฒนาการเมืองโดยยึดหลักประชาธิปไตย เช่น การฝึกอบรมเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีความรู้หลักการปกครองในกระบอบประชาธิปไตย
     - สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารเทศบาล เช่น ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อต่าง ๆ ผ่านประชาคมหมู่บ้าน ชุมชน เป็นต้น
     - ให้มีการพัฒนาองค์กร บุคลากร และสถานที่ต่าง ๆ เช่น สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกภาคส่วน เพื่อนำความรู้มาพัฒนาองค์กร และบริการประชาชนต่อไป
     - จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและทันสมัย
     - จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์งานใน


เทศบาลตำบลเมืองศรีไค

หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045 – 433103  โทรสาร : 045 - 433102  อีเมล์ :
 admin@muangsrikai.go.th

Powered By muangsrikai