Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
มติ กทจ.อุบลราชธานี
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
     1.1 จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
     1.2 ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
     1.3 ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
     1.4 ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
     1.5 การให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอื่นๆ
     
2. ด้านพัฒนาการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
     2.1 ส่งเสริมการพัฒนา การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพ สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
     2.2 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
     2.3 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว
     2.4 ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณ
     2.5 การปรับปรุงแหล่งชุมชนและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
     2.6 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ
     
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนา
     3.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     3.2 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
     3.3 การผังเมือง
     3.4 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
     
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
     4.1 การส่งเสริมให้มีอุสาหกรรมในครอบครัว
     4.2 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
     4.3 บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
     4.4 ให้มีตลาด
     4.5 การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
     4.6 พาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน
     
5. ด้านการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
     5.1 คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
     5.3 การจัดการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
     
6.ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
     6.1 บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
     6.2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     6.3 การจัดการศึกษา
     6.4 การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
      
7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
แนวทางการพัฒนา
     7.1 การสนับสนุนกิจการสภาเทศบาล และองค์กรปกครองท้องถิ่นในการพัฒนา
     7.2 การจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
     7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น


เทศบาลตำบลเมืองศรีไค

หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045 – 433103  โทรสาร : 045 - 433102  อีเมล์ :
 admin@muangsrikai.go.th

Powered By muangsrikai