Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
สารจากนายกเทศมนตรีตำบลเมืองศรีไค
เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy)
งานทะเบียนราษฎร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกิจการสภา
ITA
ITA
ผลการประเมิน ITA
LPA
LPA
ผลการประเมิน LPA
การบริหารงานแผนการดำเนินงาน
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกํากับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจําปี
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงในการทุจริต
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
กฏบัตร
นโยบายการตรวจสอบภายใน
รายงานการตรวจสอบภายใน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการการรับสินบน
มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
กิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรเทศบาล
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานบุคคลของเทศบาล
แบบฟอร์มต่างๆงานบุคคล
แบบฟอร์มการเลื่อนระดับ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค
สภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค
กำหนดสมัยประชุมสภา
การเรียกประชุมสภา
ประชาสัมพันธ์งานกิจการสภา
การนัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการสภา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
มติ กทจ.อุบลราชธานี
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
คู่มือประชาชน
การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เทศบัญญัติต่างๆของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
งานพัฒนาชุมชนสวัสดิการและสังคม
ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงาน
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
E-service
ประเมินความพึงพอใจ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

ที่ตั้งเทศบาลตำบลเมืองศรีไค
     เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ  ห่างจากอำเภอวารินชำราบประมาณ 11.5 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 13  กิโลเมตร  
     ทิศเหนือ มีเส้นทางคมนาคมทางหลวงแผ่นดินขนาด 2 ช่องทางจราจร เชื่อมต่อกับตำบลธาตุและเป็นเส้นทางเดินทางเข้าสู่อำเภอวารินชำราบ และอำเภอเมืองอุบลราชธานี
     ทิศใต้ มีเส้นทางคมนาคมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 เชื่อมต่อตำบลสระสมิงกับเทศบาลตำบลนาส่วง เดินทางไปยังอำเภอเดชอุดม เข้าสู่กรุงเทพมหานครตามลำดับ
     ทิศตะวันออก มีเส้นทางคมนาคมถนนคอนกรีตขนาด 2 ช่อง เชื่อมต่อกับตำบลโพธิ์ใหญ่
     ทิศตะวันตก มีเส้นทางคมนาคมถนนลาดยางขนาด 2 ช่อง เชื่อมต่อกับตำบลคูเมือง
      
อาณาเขต
     ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2532 และนำประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 106 ตอนที่ 194 หน้า 8375-8377 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 ได้กำหนดอาณาเขตตำบลเมืองศรีไค ไว้ดังนี้
     ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ 
แนวเขตติดต่อกับตำบลธาตุ เริ่มต้นจากจุดตัดถนนบ้านค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองศรีไค – บ้านเก่าน้อย หมู่ 3 ตำบลธาตุ กับกำแพงวัดป่าอรัญวาสี ตรงหลักไม้แก่นที่ 1 บริเวณพิกัด วีบี 877720 ห่างจากกำแพงวัดทางทิศใต้ 0.50 เมตร ไปทางทิศตะวันออก ผ่านไปตามแนวเขตที่ทำเลสาธารณะของหมู่บ้าน(ที่ตั้งสำนักงาน เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ปัจจุบัน)ด้านทิศเหนือตัดถนนสายวาริน-เดชอุดม ตามหลักกิโลเมตรที่ 10 เป็นแนวเส้นตรงไปจดแนวเขตบ้านแมด หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองศรีไค สิ้นสุดที่ร่องน้ำรองแสงตรงหลักไม้แก่นที่ 2 ห่างจากคูทำนบไปทางทิศใต้ 2 เมตร บริเวณพิกัด วีบี 924716 รวมระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร

     ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และ เขตเทศบาลตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
แนวเขตติดต่อกับตำบลสระสมิง เริ่มต้นจากหลักไม้แก่นที่ 3 เลียบลำห้วยข้าวสารทางทิศตะวันตก บริเวณพิกัด วีบี 982635 ถึงกึ่งกลางถนนสายวาริน-เดชอุดม ตรงกลักกิโลเมตรที่ 21.8 ระยะทาง 6 กิโลเมตร และจากกึ่งกลางถนนสายวาริน-เดชอุดม ตรงหลักกิโลเมตรที่ 21.8 ระยะทาง 6 กิโลเมตร และจากกึ่งกลางถนนสายวาริน-เดชอุดม ไปทางทิศเหนือ ตามแนวกึ่งกลางถนนถึงสะพานร่องนานน้ำตรงหลักกิโลเมตรที่ 17.8 ไปทางทิศตะวันตก ผ่านที่นาของนายรอด แก่นกอ ไปจดถนนบ้านตองผอง หมู่ที่ 5-เดชอุดม เป็นจุดสิ้นสุดตรงหลักไม้แก่นที่ 4 ห่างจากต้นชาติไปทางทิศใต้ 2 เมตร ในที่นาของนายสุนทร เนตรสาร บริเวณพิกัด วีบี 922623 ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร รวมระยะทาง 9.50 กิโลเมตร

      ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีดังนี้  
แนวเขตติดต่อกับตำบลโพธิ์ใหญ่ เริ่มต้นจากหลักไม้แก่นที่ 2 บริเวณพิกัด วีบี 924716 ที่บ้านแมด หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองศรีไค ไปทางทิศใต้ ผ่านถนนบ้านศรีไค-โพธิ์ใหญ่ ตรงหลักกิโลเมตรที่ 1.5 ผ่านที่นาของนายลา กุจะพันธ์ และนางหนู ภูโท ผ่านห้อยตองแวด และผ่านที่นาของนายรอด ปุยฝ้าย เลียบหนองสาธารณะทางทิศตะวันออกถึงลำห้วยซัน แล้วเลียบลำห้วยซันทางทิศใต้ ไปจดลำห้วยข้าวสารแล้วเลียบลำห้วยข้าสารทางทิศตะวันตก สิ้นสุดจดตัดระหว่างถนนบ้านมดง่าม-เดชอุดมกับลำห้วยข้าวสาร ตรงหลักไม้แก่นที่ 3 ห่างจากถนนไปทางทิศใต้ 4 เมตร บริเวณพิกัด วีบี 982635 รวมระยะทาง 12 กิโลเมตร

     ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ แนวเขติดต่อกับตำบลคูเมือง เริ่มต้นจากหลักไม้แก่นที่ 4 บริเวณพิกัด วีบี 911532 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านที่นาของนายพูนกำลังดี ทางทิศตะวันออกของถนนสายหนองผือ-คูเมือง จดร่องน้ำโคกเสาเล้า ทางทิศใต้ของบ้านค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองศรีไค ระยะทาง 5 กิโลเมตร เลียบร่องน้ำเสาเล้าทางทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศเหนือจดหลักไม้แก่นที่ 1 บริเวณพิกัด วีบี 877720 ระยะทาง 6 กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ 11.5 กิโลเมตร จำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่ ได้แก่ บ้านค้อ บ้านแขม บ้านศรีไคตก บ้านศรีไคออก บ้านแมด บ้านมดง่ามเหนือ บ้านโนนงาม บ้านอุดมชาติ บ้านมดง่ามใต้ บ้านดอนบาก บ้านโคกเจริญ
     
เนื้อที่
     เทศบาลตำบลเมืองศรีไค มีเนื้อที่โดยประมาณ 47.92 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 29,950 ไร่
     หมู่ที่ 1 บ้านค้อ
     หมู่ที่ 2 บ้านแขม
     หมู่ที่ 3 บ้านศรีไคตก
     หมู่ที่ 4 บ้านศรีไคออก
     หมู่ที่ 5 บ้านแมด
     หมู่ที่ 6 บ้านมดง่ามเหนือ
     หมู่ที่ 7 บ้านโนนงาม
     หมู่ที่ 8 บ้านอุดมชาติ
     หมู่ที่ 9 บ้านมดง่ามใต้
     หมู่ที่ 10 บ้านดอนบาก
     หมู่ที่ 11 บ้านโคกเจริญ
พื้นที่ 2,225 ไร่ คิดเป็น 9.38 % ของพื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่ 2,855 ไร่ คิดเป็น 12.03 % ของพื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่ 2,205 ไร่ คิดเป็น 9.29 % ของพื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่ 2,370 ไร่ คิดเป็น 9.99 % ของพื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่ 3,647 ไร่ คิดเป็น 15.37 % ของพื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่ 1,082 ไร่ คิดเป็น 4.56 % ของพื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่ 1,595 ไร่ คิดเป็น 6.72 % ของพื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่ 2,110 ไร่ คิดเป็น 8.89 % ของพื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่ 2,621 ไร่ คิดเป็น 11.05 % ของพื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่ 1,678 ไร่ คิดเป็น 7.07 % ของพื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่ 1,338 ไร่ คิดเป็น 5.63 % ของพื้นที่ทั้งหมด

แบ่งตามพื้นที่การใช้ประโยชน์
     1. พื้นที่สาธารณประโยชน์
     2. พื้นที่ทำการเกษตร
     3. พื้นที่อยู่อาศัย
11,508 ไร่ คือเป็นร้อยละ 38.42 ของพื้นที่ทั้งหมด
17,447 ไร่ คือเป็นร้อยละ 74 ของพื้นที่ทั้งหมด
995 ไร่ คือ เป็นร้อยละ 4 ของพื้นที่ทั้งหมด
    
ภูมิประเทศ
     1 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ความสูงเหนือ ระดับน้ำทะเลประมาณ 120 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม แบ่งออกได้ 3 ลักษณะ
          - พื้นที่ราบลุ่มริมลำห้วย ได้แก่ ห้วยตองแวด ประกอบด้วย หมู่บ้านศรีไคตก บ้านศรีไคออก บ้านแขม บ้านแมดเป็นบางส่วน ลำห้วยข้าวสาร บ้านอุดมชาติ หมู่บ้านนี้เป็นที่ราบลุ่มมากจึงทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นประจำ   
          - พื้นที่ราบลุ่ม อยู่ตอนกลางของตำบล ได้แก่ บ้านแขม บ้านศรีไคตก บ้านค้อ บ้านดอนบาก บ้านแมด
          - พื้นที่ดอน อยู่ทางทิศใต้และทิศตะวันออกของตำบล ได้แก่ บ้านมดง่ามเหนือ บ้านมดง่ามใต้ บ้านโนนงาม
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นดินปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำขาดแคลนน้ำ และในพื้นที่ที่มีความลาดชันดินง่ายต่อการชะล้างพังทะลายสูญเสียหน้าดิน
2 ลักษณะการตั้งบ้านเรือน ชุมชนตำบลเมืองศรีไคมีการตั้งบ้านเรือน ดังนี้
ตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่ม เป็นกระจุกอยู่ตามบ้าน หมู่บ้านต่าง ๆ รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ เป็นส่วนมาก (รวมกันเป็นชุมชนใหญ่ หรือกระจายเป็นหย่อม)
     
สภาพภูมิอากาศ
ฤดูกาล เทศบาลตำบลเมืองศรีไค แยกเป็น 3 ฤดู ดังนี้
     - ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือน เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส
     - ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือน ตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส
     - ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือน มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ย  22.2 องศาเซลเซียส


เทศบาลตำบลเมืองศรีไค

หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045 – 433103  โทรสาร : 045 - 433102  อีเมล์ :
 admin@muangsrikai.go.th

Powered By muangsrikai