Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
สารจากนายกเทศมนตรีตำบลเมืองศรีไค
เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy)
งานทะเบียนราษฎร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกิจการสภา
ITA
ITA
ผลการประเมิน ITA
LPA
LPA
ผลการประเมิน LPA
การบริหารงานแผนการดำเนินงาน
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกํากับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจําปี
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงในการทุจริต
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
กฏบัตร
นโยบายการตรวจสอบภายใน
รายงานการตรวจสอบภายใน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการการรับสินบน
มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
กิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรเทศบาล
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานบุคคลของเทศบาล
แบบฟอร์มต่างๆงานบุคคล
แบบฟอร์มการเลื่อนระดับ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค
สภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค
กำหนดสมัยประชุมสภา
การเรียกประชุมสภา
ประชาสัมพันธ์งานกิจการสภา
การนัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการสภา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
มติ กทจ.อุบลราชธานี
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
คู่มือประชาชน
การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เทศบัญญัติต่างๆของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
งานพัฒนาชุมชนสวัสดิการและสังคม
ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงาน
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
E-service
ประเมินความพึงพอใจ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ/พนักงานส่วนท... (02 ก.ค. 2567)  
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลังและการปรับปรุงแผนอัตรากำล... (02 ก.ค. 2567)  
28 พฤษภาคม 67 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเ... (29 พ.ค. 2567)  
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (08 พ.ค. 2567)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื... (02 เม.ย. 2567)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแ... (25 มี.ค. 2567)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด... (25 มี.ค. 2567)
ประกาศบัญชี ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.1 ) ประจำปี 25... (25 มี.ค. 2567)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี... (11 มี.ค. 2567)
ประกาศแต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้... (05 มี.ค. 2567)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอ... (05 มี.ค. 2567)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนัก... (05 มี.ค. 2567)
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และโครงการสร้างชุมชน (1 วิทยาลัย... (29 ม.ค. 2567)
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองศรีไค ที่ 28/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานยกระดับการประเมินค... (29 ม.ค. 2567)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลใ... (23 ม.ค. 2567)
ขอเชิญประชาชนเข้ารับบริการซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า ... (23 ม.ค. 2567)
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 (23 ม.ค. 2567)
ขอเชิญชวนประชาชนโหลด แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ”บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบ... (10 ม.ค. 2567)
เทศบาลตำบลเมื่องศรีไค ขอเชิญประชาชนนำบุตรหลาน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.... (09 ม.ค. 2567)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ / พนักงานส่ว... (03 ม.ค. 2567)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองศรีไคจัดกิ... (19 มิ.ย. 2567)  

28 พฤษภาคม 67 พิธีรับพระร... (29 พ.ค. 2567)  

ประกาศบัญชี ราคาประเมินทุ... (25 มี.ค. 2567)  

กิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล... (21 มี.ค. 2567)

ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำร... (19 มี.ค. 2567)

ขั้นตอน/ระยะเวลา การดำเนิ... (05 มี.ค. 2567)

ขั้นตอน/ระยะเวลา การดำเนิ... (05 มี.ค. 2567)

เดือนสุดท้ายย ของการยื่นแ... (05 มี.ค. 2567)

ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิ... (22 ก.พ. 2567)

ประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี... (13 ก.พ. 2567)

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่... (01 ก.พ. 2567)

กิจกรรมทำความสะอาด Big Cl... (31 ม.ค. 2567)

ประกาศบัญชีรายการที่ดินแล... (23 ม.ค. 2567)

ถึงระยะเวลาชำระภาษีป้าย ป... (17 ม.ค. 2567)

เทศบาลตำบลเมื่องศรีไค ขอเ... (09 ม.ค. 2567)

โครงการอาสาท้องถิ่นรักษ์โ... (15 ธ.ค. 2566)

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไ... (10 พ.ย. 2566)

โครงการออกจัดเก็บภาษีฯและ... (30 ต.ค. 2566)

ประกาศสำรวจที่ดินและสิ่งป... (05 ต.ค. 2566)

ประกาศผลการจัดเก็บรายได้ ... (02 ต.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.35-007 สายทางบ้... (08 พ.ค. 2567)  
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.35-014 ... (04 ก.ย. 2566)  
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก รหัสสายทาง อบ.ถ.35-005 ... (04 ก.ย. 2566)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.35-014 สายทางซอ... (17 ส.ค. 2566)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.35-005 สายทางบ้... (17 ส.ค. 2566)
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่... (13 ม.ค. 2566)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.35-009 สายบ้าน... (29 ธ.ค. 2565)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.35-010 สายบ้านม... (29 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแยกหนองฮาง - ตำบ... (18 ต.ค. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ... (17 ต.ค. 2565)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแยกหนองฮาง - ตำบลสร... (30 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรี... (19 ส.ค. 2565)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายส... (08 ส.ค. 2565)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่... (27 ก.ค. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ... (05 ก.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบ... (18 พ.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2565 (03 พ.ค. 2565)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,... (03 พ.ค. 2565)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ... (27 เม.ย. 2565)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,... (25 เม.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจการสภา
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบสภาตำบลเมืองศรีไค ว่าด้วยก... (28 ธ.ค. 2566)  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมื... (13 ก.ย. 2566)  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศ... (13 ก.ย. 2566)  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมื... (17 ส.ค. 2566)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัติติร่างเทศบัญญัติงบ... (15 ส.ค. 2566)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมื... (29 พ.ค. 2566)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 และวั... (21 มี.ค. 2566)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 วั... (24 ม.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค สมัยประชุมส... (24 ม.ค. 2566)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 4 ประจำปี ... (09 ธ.ค. 2562)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 คร... (23 ส.ค. 2562)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 (08 ส.ค. 2562)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ... (02 พ.ค. 2562)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 2 (29 เม.ย. 2562)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองสรีไค สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 (11 ก.พ. 2562)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 คร... (03 ก.ย. 2561)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 (03 ก.ย. 2561)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 (01 มิ.ย. 2561)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 (02 มี.ค. 2561)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 (05 ม.ค. 2561)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
วีดีโอและวีดิทัศน์


เทศบาลตำบลเมืองศรีไค

หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045 – 433103  โทรสาร : 045 - 433102  อีเมล์ :
 admin@muangsrikai.go.th

Powered By muangsrikai